Раніше ця партія там мала щонайменше вдвічі менше. Відповідно, для Партії регіонів, з одного боку, створив певну загрозу «УДАР», а з іншого боку – комуністи, які ведуть доволі грамотну, я би сказав, цікаву рекламну компанію, і також набирають у цифрах. Це все відображається на зниженні рейтингу Партії регіонів. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні. Передумови виникнення соціології як науки.

соціологія як наука

На основі цих досліджень складаються висновки та приймаються відповідні рішення щодо управління різними галузями суспільства. Будь-яка гуманітарна наука виконує специфічні й універсальні функції, які можна об”єднати у дві групи — пізнавальну (гносеологічну) та соціальну. Завдяки реалізації пізнавальних функцій стають доступнішими відомості про певні сторони життя соціальних об”єктів, їх властивості, відносини, а соціальна функція дає змогу оптимізувати процеси, відносини, зв”язки.

Це чисельні соціальні утворення, які нерідко налічують тисячі або й мільйони осіб. Їх ще можна назвати великими соціальними групами. Розглядаючи предмет і об’єкт соціології, ми вжили термін “соціальне”, що виступає коренем всієї соціальної науки. Як вже вказувалось, autolaw.org.ua соціологія виділяє і вивчає соціальні відносини між людьми та групами, що діють у даній сфері. Соціальна група являє собою зв’язок індивіда та суспільства. Один і той же індивід входить у різноманітні соціальні групи, націю, трудовий колектив і т.

Засновником другої соціологічної наукової школи — школи професійних орієнтацій і професійної діяльності — був перший серед українських учених соціолог за фахом Вілен Пилипович Чорноволенко. Чимало цікавого за цим напрямом було зроблено ще за часів СРСР. Згодом у СРСР соціологію оголосили «буржуазною наукою» і, фактично, заборонили та замінили її «історичним матеріалізмом» — однобічною теорією, в межах якої без конкретних соціологічних досліджень виявилося неможливим вирішувати багато соціальних проблем. Тому на початку 1950-х років соціологію змушені були «реабілітувати», в університетах Москви та Ленінграду запрацювали відповідні кафедри. В Україні це сталось уже в 1960-х роках.

Навигация

У розділі про соціальні спільності і соціальну структуру йдеться про особливості утворення і функціонування груп, спільностей, а також про механізм її конфігурації і ранжирування щодо кожного. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність є основними вимірами розвитку суспільства. Крім того, соціологія пояснює і різноманітні процеси та явища, які відбуваються як у сфері поведінки груп, так і в досить великих спільностях і характеризують різноманіття суспільного розвитку. Теоретична соціологія – на цьому рівні суспільство вивчають як єдиний соціальний організм, акцентуючи на глобальних проблемах. Теоретична соціологія охоплює різноманітні течії, школи, напрями, які зі своїх методологічних позицій пояснюють розвиток суспільства.

Вона має самостійний статус із вищим рівнем достовірного, узагальнюючого знання про соціальні процеси, формування і розвиток соціальних відносин, про закономірності соціального життя. Коли проводимо опитування телефоном чи відвідуючи квартири, то, зрозуміло, певний відсоток людей не бажає відповідати. Якщо маємо тематику дослідження, де думки тих, хто погоджується на опитування, й тих, хто відмовляється, є порівнянними (тобто прибічники політсил А, Б та В однаковою мірою не бажають брати в ньому участь), ми все одно дістанемо необхідну вибірку. Але може бути така тематика, де ця відмова певною мірою характеризує людину.

Навчально-методичні Комплекси || Наукові Видання

Спеціальні і галузеві соціологічні теорії мають набагато вужчий пізнавальний ракурс, аніж загальносоціологічні. Вони торкаються в основному окремих сфер суспільного життя, соціальних груп та інститутів, поєднуюють у собі теоретичний і емпіричний рівні дослідження. Порівнюючи результати різних років, ми бачимо, що все не так погано, як вважають деякі наші песимістично налаштовані співгромадяни, особливо в передвиборчий період. Про це об’єктивно свідчать показники соціально-психологічної атмосфери в суспільстві та реальні зміни у способі життя українців. Ми з Наталією Паніною колись створили методику визначення інтегрального індексу соціального самопочуття населення (індекс — це показник, що підсумовує окремі індикатори в різних сферах життя, тобто сумарний показник). Запитуємо респондентів, чи вистачає їм соціальних благ, починаючи від нормального харчування й закінчуючи участю в культурному житті.

Конкретне соціологічне — один з видів конкретного соціального дослідження, який відрізняється двома конкретними ознаками. В цей час все більшу популярність отримує структурний функціоналізм. Цей новий підхід сформулювали вчені, серед яких перш за все необхідно виділити Т.Парсона і Р.Мертона. Вони запропонували розглядати суспільство як єдине ціле, де нормальне функціонування частин забезпечує життєздатність всього організму. “Система”, “структура”, “рівновага” — ці терміни набули особливого значення у зв’язку з успіхами в ті роки кібернетики та інформатики. Прямі зв’язки налагоджувались також з біологією, тому що вчені цього напрямку вважали, що соціальний організм не так вже відрізняється від біологічного.

– Адже рейтинги – це діагноз, наслідок, моментальний знімок, і вони можуть змінюватися». Економічна соціологія націлена вивчати соціальні аспекти і результати прогресу економічної діяльності соціуму в ринкових взаєминах. А також сприяти ефективності соціального механізму розвитку економіки та прийнятих адміністративних розпоряджень, з метою підвищення якості життя населення. По-третє, соціологія вивчає суспільство крізь призму людської діяльності. Особистість в соціології розглядається як суб’єкт и продукт суспільних відносин, як представник певних соціальних груп. Як на мене, освіта соціолога – це найбільш універсальна освіта, оскільки вона дає можливість досить впевнено себе почувати в сучасному динамічному світі, орієнтуватися у подіях і процесах, що відбуваються навколо.

Проте, лише у зв’язку з бурхливою науково-технічною революцією виникла нагальна потреба у спеціальному вивченні соціологічних проблем її розвитку. Наука нині вступила в стадію зрілості, перетворюється у розвинену й цілісну систему, в якій основні соціальні тенденції і закономірності проявляються досить чітко. У системі суспільних наук соціологія найтісніше взаємодіє з історією. Об”єктом і предметом досліджень історії і соціології є суспільство, закономірності його розвитку та функціонування у конкретних часових вимірах. Обидві науки відтворюють соціальну дійсність в єдності необхідного й випадкового. Але історія вивчає минуле суспільства, його розвиток у хронологічній послідовності, причому часто іншими засобами, ніж соціологія.

Тому проблема відповідності (неупередженості) досліджень соціальних явищ є більш гострою і важкорозв’язною. Але вона розв’язується так само, як і в наукових дослідженнях природи,— шляхом удосконалення засобів і методів вивчення соціальних проблем. Поряд з природничими та соціальними науками існує й гуманітарне знання (літературознавство, мистецтвознавство тощо), яке використовує специфічні, відмінні від соціальних наук методи пізнання. Прикладна соціологія —практична частина соціологічної науки про специфічні закони становлення, розвитку та функціонування конкретних соціальних систем, процесів, структур, організацій та їх елементів.

Тому що проходження чи не проходження «Свободи» до парламенту означає створення чи не створення у Верховній Раді фракції (виключно за пропорційною частиною виборів) з приблизно 15-ма досить-таки не схильними на компроміс з владою депутатами. Крім того, за умови паралельного «дзеркального» зняття своїх кандидатів у мажоритарних округах партіями «УДАР» і ВО «Батьківщина» можна буде очікувати на більш-менше стабільну опозиційну складову за мажоритарними округами – десь до третини голосів (75 депутатів). Але принаймні на 5 жовтня, коли ми закінчили наш останній замір, «Свобода» має 6% тих, хто бере участь у виборах, і долає 5%-й бар’єр, «Батьківщина» з незначним відставанням від «УДАРу» посіла третю позицію. Це ті основні тенденції, про які хотів сказати. Соціологія охоплює багато різних областей, в тому числі військову соціологію та соціологію бізнесу, соціологію мистецтва і соціологію кіно, соціологію молоді та соціологію дитинства, соціологію міста, соціологію науки, екологічну соціологію і багато інших.